Bảo hiểm tai nạn con người

Số lượng người tham gia bảo hiểm: (*)
Ngày tháng năm sinh của người tham gia bảo hiểm: (*)
img
Tôi muốn chọn gói bảo hiểm: (*)
Ngày hiệu lực bảo hiểm: (*)
img
Số năm bảo hiểm: (*)
img
- Bảo hiểm trong những trường hợp tai nạn cá nhân, sinh hoạt, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp khác.
- Mức phí bảo hiểm thấp dao động từ 140.000đ - 280.000đ/năm
- Không có sự khác nhau về mức phí đối với từng độ tuổi.
Ấn TÌM HIỂU THÊM để xem chi tiết sản phẩm.
img CHI TIẾT
Công ty bảo hiểm
Công ty bảo hiểm
VÙNG BẢO HIỂM
CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM
img
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ