HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ HOÀN PHÍ BẢO HIỂM

Ngày đăng: 07/01/2019

QUY ĐỊNH VỀ HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ HOÀN PHÍ BẢO HIỂM

1. Về bảo hiểm TNDS bắt buộc: Không được hủy hợp đồng và hoàn lại phí bảo hiểm

2. Về bảo hiểm tự nguyện: Bảo hiểm con người, sức khỏe, vật chất xe ô tô ….

a. chưa phát sinh bồi thường

b. Hoàn lại với tỉ lệ 80% phí bảo hiểm của thời hạn bảo hiểm còn lại tính từ ngày chấm dứt hợp đồng đến ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm.

 

 

 

Xem thêm  Có bảo hiểm thân vỏ ô tô nhưng vẫn "đau ví", phải làm sao?

TIN LIÊN QUAN