HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ HOÀN PHÍ BẢO HIỂM

Ngày đăng: 07/01/2019

QUY ĐỊNH VỀ HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ HOÀN PHÍ BẢO HIỂM

1. Về bảo hiểm TNDS bắt buộc: Không được hủy hợp đồng và hoàn lại phí bảo hiểm

2. Về bảo hiểm tự nguyện: Bảo hiểm con người, sức khỏe, vật chất xe ô tô ….

a. chưa phát sinh bồi thường

b. Hoàn lại với tỉ lệ 80% phí bảo hiểm của thời hạn bảo hiểm còn lại tính từ ngày chấm dứt hợp đồng đến ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN